The purpose of life is a life of purpose.
— Robert Eugene Byrne

Purpose - The Starting Point of Great Companies

En av de absolut viktigaste frågorna man bör ställa sig själv är Varför? Varför finns mitt företag? Varför finns jag? För att lära mig mer om varför ett syfte är så pass viktigt för ett företags framgångar har jag de senaste dagarna läst Nikos MourkogiannisPurpose – The Starting Point of Great Companies‘.

Nikos Mourkogiannis vill i ‘Purpose‘ framhäva att ett syfte är det som skiljer agnarna från vetet – det som skiljer framgångsrika företag från medelmåttliga. Alla framgångsrika företag har en gemensam nämnare: de har ett ett utpräglat syfte som genomsyrar hela verksamheten och visar företaget vägen till framgångar.

Vad är egentligen ett syfte?

Enligt Nikos finns det sex faktorer som identifierar ett syfte:

 1. Ett syfte baseras på moraliskt väletablerade idéer och normer. För att bygga ett företag som håller i längden, måste det baseras på idéer som funnits länge och är långsiktigt hållbara.
 2. Ett syfte uppmuntrar konkurrensanda och moral: syftet överlappar de båda områdena.
 3. Ett syfte relaterar människor till planer och ledare till sina medarbetare.
 4. Ett syfte kan inte väljas snabbt eller trollas fram från tomma intet; det måste upptäckas vilket i sig kan ta tid eller en hel del trial and error.
 5. Ett syfte är en fråga om ett företags liv eller död. Dess närvaro kan förändra ett företag och dess avsaknad kan förstöra en verksamhet. Som ett resultat av detta är ett syfte värt mer än något annat.
 6. Slutligen är ett syfte en paradox. Det kommer att öka intäkterna – men enbart om det efterföljs för syftets skull och inte för att tjäna pengar. Ett klart syfte kommer vidare att öka medarbetarnas moral, bygga företagets varumärke och hjälpa till att utforma företagets strategi – men det får aldrig reduceras till ett simpelt verktyg. Det är denna dualitet som gör att ett syfte är svårt att identifiera och nyttja – och det är även därför ett syfte är så viktigt.

Simple, clear purpose and principles give rise to complex and intelligent behavior. Complex rules and regulations give rise to simple and stupid behavior.
— Dee Hock

Hur märker man att ett företag saknar ett syfte?

Nikos presenterar följande indikationer på att ett företag saknar ett syfte:

 1. Det verkar finnas problem med moralen i företaget – företaget är dystert, de anställda saknar energi och passion och kreativet är en bristvara. Denna dysterhet återföljs ofta av en känsla hos de anställda att ledningen inte kan eller vill ‘walk the talk’ – det vill säga att ledningen inte riktigt tror på vad de själva säger.
 2. Det finns behov av en ny strategi. Ibland betyder det här att det finns ett behov för en helt ny inriktning, ibland enbart ett behov av att uppskatta om man är på rätt väg eller ej eller ibland enbart ett behov av att återupptäcka kärnpunkterna i den nuvarande strategin.
 3. Det är problematiskt att implementera strategin. Problemområdena har identifierats och åtgärdsplanen utvecklats – trots detta lyser handling, eller rättare sagt – rätt sorts handling, med sin frånvaro.
 4. Det finns problem med företagets image. Hur mycket ledningen än lägger vikt på att integritet är en kärnvärdering och oavsett intensiva insatser från företagets PR-avdelning så fortsätter tidningar och media att rapportera om skandaler och incidenter som ger företaget dålig publicitet.
 5. Det finns en möjlighet till en ny inriktning – möjligtvis har en ny styrelse eller verkställande direktör utsetts vilket skapar förväntningar på att företaget skall återupptäcka sin väg, hitta tillbaka till sina rötter eller finna en ny väg.
 6. En omväldande strukturförändring sker – typiskt sett i form av en fusion eller i form av ett förvärv – som ställer krav på en utvärdering av företagets strategi och vilken väg man är på väg att ta.

Your work is to discover your work and then with all your heart to give yourself to it.
— Buddha

Hur märker man att ett företag har ett syfte?

För att avgöra om ett företag har ett utpräglat syfte föreslår Nikos att man kan se spår av detta i form av:

 1. Det är kul och givande att arbeta för företaget – den kollektiva moralen i företaget är hög.
 2. Företaget är en stor innovatör – det introducerar nya idéer och genomför dem kraftfullt.
 3. Det är svårt att konkurrera med företaget – man ger aldrig upp.
 4. Företaget är ett föredöme – man står för värderingar och handlingar som är värda att eftersträva.

Fyra typer av syfte

I boken identifierar Nikos de fyra vanligast förekommande typerna av syfte:

 • Att utforska.
 • Att överträffa.
 • Att hjälpa.
 • Att åstadkomma och uträtta.

Utforskande

Utforskande innefattar en förkärlek för det nya och det innovativa – man söker hela tiden efter nya äventyr – nya marknader, nya affärsområden och nya produkter.

Överträfflighet

Överträfflighet förutsätter standarder och ett fokus på att aldrig sluta att överträffa sig själv. Företag som fokuserar på överträfflighet tenderar att tacka nej till uppdrag och nya kunder om dessa tämjer på företagets kvalitetsstandarder.

Altruism

Altruism är den ledande faktorn bakom politiska rörelser, välgörenhetsorganisationer och ett helt spektrum av företag som enbart finns för att hjälpa och stå till service för sina kunder. Altruism kan identifieras när företag tar personlig service ett steg längre än vad som egentligen formellt krävs, när företag har som målsättning att erbjuda sina kunder de lägsta priserna och/eller den bästa servicen samt när företag har som målsättning att förbättra eller att rädda människors liv.

Hjältemod

Hjältemod, behovet och viljan att uträtta och åstadkomma, är den drivande kraften hos många av dagens ledande företag. Bill Gates plan att få in Windows på varje dator i världen är ett exempel på detta behov av att åstadkomma och uträtta.

What man actually needs is not a tensionless state but rather the striving and struggling for some goal worthy of him. What he needs is not the discharge of tension at any cost, but the call of a potential meaning waiting to be fulfilled by him.
— Victor Frankl

Hur man upptäcker sitt företags syfte

För att kunna upptäcka vilket syfte ens företag har och för att kunna utveckla strategier som stödjer detta syfte har Nikos utvecklat ett ramverk bestående av 10 delar. Detta ramverk är inriktat på större företag men genom lite anpassningar och förändringar är det även applicerbart på mindre företag.

1. Utvärdera företagets strategi

Startpunkten för att identifiera företagets syfte är företagets nuvarande strategi. Strategin bestämmer inte syftet, däremot är det en guide till det underförstådda, ibland rentav omedvetna, syfte som styr den nuvarande ledningen.

Så vad är ditt företags strategi? Marknadsdominans? (Det skulle föreslå att företaget har ett heroiskt syfte.) Att vara först med nya innovationer? (Det skulle föreslå att företaget har ett utforskande syfte.) Bättre service till lägre priser? (Det skulle föreslå att företaget har ett altruistiskt syfte.) Eller att ta ett mycket högre pris för distinkta varor och tjänster? (Det skulle föreslå att företaget har ett syfte att överträffa andra företag.)

2. Identifiera implikationerna

Identifiera vilka implikationer den nuvarande strategin samt den nuvarande ledningen kan ha på processen att identifiera företagets syfte. Vilka problem respektive styrkor kan den nuvarande strategin tillföra företagets potentiella syfte? Vilka nyckelaktörer måste vara med i arbetet med att ta fram ett syfte?

3. Identifiera och förstå dina egna moraliska idéer

Som en ledare av ditt företag blir du en viktig och central del i att identifiera och utveckla ditt företags syfte. Du kommer troligtvis att bli en levande symbol för det syfte du utvecklat och därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med de värderingar som är centrala för syftet.

Det du bör göra är att ställa dig ett par frågor:

 • Vad vill du personligen få ut av din karriär/ditt arbete?
  1. Äventyr.
  2. Självförverkligande.
  3. Glädje.
  4. Bedrifter.
 • Vad strävar du efter i din karriär/ditt arbete?
  1. Att vara innovativ.
  2. Att briljera.
  3. Att vara god och göra gott för sig.
  4. Att vara effektiv.
 • Vad är den viktigaste personliga kvaliteten inom företagsamhet och affärer enligt dig?
  1. Att vara konsistent.
  2. Att ha självdisciplin.
  3. Att ha empati.
  4. Att ha viljekraft.

Om du får flest ettor tenderar du att ha ett utforskarperspektiv, om du får flest tvåor strävar du efter att briljera, om du får flest treor tenderar du att ha ett humanistiskt altruistiskt perspektiv och om får flest fyror dras du till heroism och en strävan efter effektivitet och bedrifter.

4. Förstå företagets traditioner

Ditt företag kan vinna mycket på att analysera hur företaget såg ut i ett tidigare skede. Vilka idéer har tidigare styrt företaget? Vad var grundarnas vision? Genom att identifiera gamla och värdefulla värderingar, traditioner och handlingsmönster och inkorporera dessa kan dagens företag lägga en viktig grund för det syfte man ämnar att finna.

5. Intervjua ledningen – identifiera och förstå deras moraliska idéer

Diskutera med ledningen om vad de anser är företagets syfte och vad som strategiskt sätt är viktigt för dem. Vad avslöjar de för preferenser? Vilken väg vill de att företaget tar?

6. Identifiera och förstå intressenters och anställdas moraliska idéer

Diskutera med medarbetarna och företagets intressenter – vad har de för värderingar, normer och idéer? Matchar dessa det syfte vi håller på att identifiera? Matchar de företagets strategi?

7. Identifiera företagets syfte

Med utgångspunkt i den insamlade datan är det nu dags att analysera och upptäcka ett syfte som matchar företagets styrkor och svagheter samt strategiska inriktning. Det är även lämpligt i detta skede att identifiera eventuella förändringar som måste ske: någon från ledningen som inte stödjer syftet kanske måste gå, vissa anställda kanske måste sluta då de inte tror på företagets nya inriktning och/eller att tillgångar som inte längre ses som styrkor säljs av.

8. Skapa mätvärden

När ett syfte identifierats är nästa steg att ta fram lämpliga mätvärden och modeller för att kunna avgöra om det nya syftet bär frukt eller ej. Ett syfte är tämligen abstrakt och kvalitativt så det kan i en viss mån vara relativt svårt att kvantifiera detta. Trots dessa svårigheter bör man försöka att identifiera konkreta mätpunkter (t.ex. ökad omsättning, fler säljleads etc.) och koppla detta till ett belöningssystem för ledningen.

9. Testa syftet och strategin

Med utgångspunkt från de mätvärden som togs fram i punkt 8 gäller det att verifiera att man är på rätt väg för att uppfylla sitt syfte. I denna fas identifierar man modeller som har sin utgångspunkt i mätvärdena och testar olika handlingar och ser hur dessa leder mot ett uppfyllande av företagets syfte.

10. Beslut

Slutgiltigen måste ledningen ta sig an syftet och genomföra de förändringar som krävs för att inkorporera syftet i verksamheten. Vidare bör man lansera en kampanj som beskriver det syfte man eftersträvar och varför det är så pass viktigt – det är kritiskt viktigt att alla företagets interna och externa intressenter vet vilket syfte man strävar efter och varför.

The harder the conflict, the more glorious the triumph. What we obtain too cheap, we esteem too lightly; it is dearness only that gives everything its value. I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink; but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death.
— Thomas Paine

Syftet med Agiley AB

Jag har sedan första dagen jag startade Agiley AB haft en väldigt stark känsla om vart jag vill leda företaget och Nikos ramverk har hjälpt mig att bekräfta att jag är på rätt väg. Syftet med mitt egna liv är att göra en skillnad och att hjälpa människor. Agileys syfte överensstämmer som förväntat med mina egna värderingar och det jag ämnar att göra med Agiley är att hjälpa människor att använda internet på ett smartare och enklare sätt, dvs. en altruistisk inriktning. Givetvis är processen med att identifiera företagets syfte och strategi iterativ, så syftet kommer att finjusteras och anpassas i takt med att förutsättningar förändras.

Att tjäna pengar har aldrig varit ett syfte för mig och det kommer aldrig att bli det. Jag tror starkt på att det alla företag bör fokusera på är att skapa värde – värde för medarbetare, kunder, leverantörer, aktieägare och andra intressenter. Värde skapas av glädje, passion och drivkraft och för att ge möjlighet till dessa kreativa krafter är pengar inte den rätta katalysatorn. Gör det du älskar att göra och då kommer värde och pengar följa därefter – ett faktum som killarna på Disruptive även kommit underfund med.

Do what you love and the money will follow.
— Marsha Sinetar